Nhặt được của rơi trả lại người mất.

Download (DOCX, Unknown)